Küsi alati nõu kogenud juristilt!

Iga juriidiline situatsioon on unikaalne ja kordumatu, kuigi vahest võib tekkida mulje, et tegemist on tüüpolukorraga, siis see on eksitav.
Seadusi muudetakse ning täiendatakse pidevalt. Seega on oluline ennast pidevalt täiendada ja hoida kursis õigusmaastikul toimuvaga.

Teenused

Situatsiooni ja dokumentide juriidiline analüüs

Iga juriidiline situatsioon on unikaalne, esmase konsultatsiooni raames hinnatakse võimalikke lahendusi ja tutvustatakse edasist perspektiivi. Analüüsiks on kindlasti vaja esitada täiendavad tõendeid ja dokumente.

Dokumentide koostamine

Internetis on küll olemas palju informatsiooni ning mitmeid lepingute näidiseid, kuid nendes ei pruugi kajastuda just kliendile vajalikud punktid või nõuanded. Seega, enne lepingu sõlmimist, tuleb lasta leping üle vaadata juristil, kes kõrvaldab lepingust vead ja annab nõu, et leping tagaks kliendi õigused ja kohustused vastavalt seadustele.

Kohtumenetlus

Kohus nõuab, et kohtule esitatavates dokumentides oleksid täidetud vormilised nõuded. Kohtudokumentides peavad olema täpselt, lühidalt ning selgelt välja toodud seisukohad, et tuleks loogiline ning põhjendatud tõendite kogum. Eeltooduga tegelebki jurist, kes teie eest seda teeb.

Kontaktisiku teenus

Aadressi- ja kontaktisiku teenuse osutamine mitte residentidele. Selleks õigusbüroo omab litsentsi (Nr. FIU000169) juriidilise aadressi pakkumiseks, usaldusfondide ja äriühingute teenindamiseks ning juhtimiseks.

Inkasso ja täitemenetluse teenused

Võlgade sissenõudmine, mis on üks vanematest õigusteenusest. Kohtuotsused ja muud täitedokumendid on võimalik pöörata mitte ainult riigis, kus nad on väljaantud, kuid ka muudes riikides.

Alternatiivsete vaidluste lahendamine

Kui omavahelistest läbirääkimistest ja kokkuleppe leidmisest pole abi olnud, võite kaasata juristi, kes tunneb õigussüsteemi üksikasjalikult, aitab kaitsta teie huve ning leida vajalikke kompromisse. Erinevalt avalikust üldkohtumenetlusest on vaidluse lahendamine lepituse korras konfidentsiaalne ja kiirem.

Büroo pakub juriidilist nõustamist järgmistes õiguse valdkondades:

Lepingu- ja võlaõigus

Õigusabi ja vaidluste lahendamine võlaõiguse valdkonnas moodustab olulise osa büroo tegevusest. Tegelen lepingute koostamise- ja analüüsiga, esindan kliente lepingute sõlmimisel, täitmisel ning lepingutest tulenevate vaidluste lahendamisel.

Perekonnaõigus

Perekonnaõiguse on väga spetsiifiline ning eriteadmisi nõutav valdkond. Tegelen peamiselt ühisvara jagamise, eestkoste ning lastega suhtluskorda puutuvate vaidluste lahendamisega.

Tööõigus, Töövaidluskomisjooni vaidlused

Nõustan töötajaid ja tööandjaid ning esindan neid töövaidluskomisjoni vaidlustes ja kohtutes.

Tsiviilmenetlus Haldusmenetlus Täitemenetlus

Esinda kliente kohtus, kohtuvälises ning täitemenetluses.

Äriõigus, Firmade asutamine, omandamine ja ühendamine

Nõustan kliente äriühingute asutamisel, jagunemisel, ühinemisel ja likvideerimisel, samuti äriühingu osade ja aktsiate omandamisel ja müümisel ning valmistan ette vajalikke lepinguid ja muid dokumente. Töötan välja äritegevuseks sobiva struktuuri.

Pärimisõigus

Nõustan kliente pärimisega seonduvates küsimustes ning esindan neid pärandvara jagamisel tekkinud vaidlustes. Pärimismenetlus on väga spetsiifiline valdkond, kus on väga oluline situatsiooni analüüs ning õige sidemete tuvastamine.

Rahvastiku- ja migratsiooniõigus

Nõustan kliente immigratsiooniõiguse alastes küsimustes ja abistame vajalike dokumentide esitamisel. Elamisload, abielu välismaalastega, kodakondsusega seotud küsimused.

Relvaõigus, load, litsentsid, AML ja muud teenused.

Nõustan kliente relva taotlemisel, pikendamisel ja esindan vaidlustes Politseiga. Nõustan erinevate finants- ja tegevuslubade taotlemisel. Anti Money Laundering (AML) ja Know your Customer (KYC)

Asjaõigus

Nõustan kliente kinnisvaratehingute valdkonnas, kinnisvaratehingute tegemisel, suhtlemisel notarite, kinnistusregistri ja kohalike omavalitsustega ning asjaajamise käigus tekkivate kohtueelsete ja kohtulike vaidluste lahendamisel.

Võta ühendust
või